Zásady ochrany osobných údajov
1. Spoločnosť ISO Group Slovakia s.r.o. , ako správca osobných údajov (ďalej len „Správca”), sa sa zaväzuje chrániť súkromie a dôverný charakter osobných údajov, ktoré užívatelia internetovej stránky krispol.pl (ďalej len „užívatelia”) poskytnú Správcovi pri vyplnení elektronických kontaktných formulárov, ktoré sú dostupné na tejto stránke.
2. Správca tejto stránky vynaloží všetko potrebné úsilie a primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Prístup do databázy osobných údajov majú iba pracovníci poverení Správcom.

 

Zásady spracovania osobných údajov
1. Základným predpokladom pre spracovanie osobných údajov je vyjadrenie súhlasu zo strany Užívateľa, rovnako ako aj oprávnenie Správcu spracovávať tieto údaje na informačné účely, ako aj za účelom poskytovania služieb z jeho strany, ktoré musí byť vyhotovené v zákonom predpísanej forme.
2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľnej báze.

 

Zhromažďovanie osobných údajov
1. Osobné údaje, ktoré jednotliví užívatelia poskytnú Správcovi prostredníctvom elektronických kontaktných formulárov, sú spracované v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov, a najmä v súlade s ustanoveniami podľa Zákona z dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov.
2. V prípade, ak Užívateľ má záujem získať od Správcu obchodné informácie a odpovede na otázky, ktoré Užívateľ Správcovi položí prostredníctvom elektronického kontaktného formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke isobrany.sk v záložke „Kontakt”, Užívateľ by v ňom mal uviesť nasledujúce informácie: meno, priezvisko alebo názov spoločnosti, adresu, adresu elektronickej pošty (e-mail), názov vyššieho územného celku a názov mesta, v ktorom má svoje bydlisko alebo sídlo. Užívateľ môže voliteľne uviesť aj svoje telefónne číslo.

 

Rozsah spracovania osobných údajov
1. Údaje, ktoré Užívateľ poskytne Správcovi, budú použité za účelom zasielania informácii Užívateľovi o Správcovi a jeho produktoch, ako aj na účely štatistického spracovania údajov.
2. Kontaktné údaje Užívateľa budú použité na informačné účely, a to najmä vo forme zasielania informačného letáku. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním informačného letáku kedykoľvek zrušiť.
3. V prípade, ak sa Užívateľ zúčastní na niektorej zo súťaží, ktoré zorganizuje Správca, kontaktné údaje Užívatelia budú použité v súvislosti s danou súťažou, napríklad za účelom oznámenia výhry.
4. Správca využíva IP adresy užívateľov, ktoré získa počas internetového pripojenia a ktoré použije na technické účely súvisiace so správou servera. Okrem toho, Správca IP adresy použije na zber všeobecných, štatistických, demografických informácií (ako je napríklad názov regiónu, v ktorom sa užívateľ pripojil na stránku).

 

Ukončenie procesu spracovania osobných údajov
1. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií kedykoľvek zrušiť.
2. Každý Užívateľ, ktorý poskytol Správcovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, má právo nazerať do svojich údajov, meniť ich, aktualizovať, opravovať a dočasne alebo trvalo pozastaviť ich používanie alebo požadovať od Správcu ich trvalé odstránenie.
3. Výkon právomocí podľa druhého odseku tohto článku sa vykonáva zaslaním žiadosti Užívateľa na adresu info@isobrany.sk, v ktorej Užívateľ uvedie svoje meno, priezvisko a elektronickú adresu.

 

Zdieľanie osobných údajov
Správca môže osobné údaje Užívateľov poskytnúť orgánom, ktoré sú oprávnené získavať tieto údaje v zmysle platných právnych predpisov, vrátane príslušných justičných orgánov. Osobné údaje Užívateľov môže Správca poskytnúť tretím osobám – v prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia Správcu alebo ustanovenia príslušného zákona – len na základe súhlasu daného Užívateľa.