Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ
Internetový obchod na adrese https://www.isobrany.sk (ďalej len internetový obchod) je prevádzkovaný spoločnosťou ISO Group Slovakia s. r. o., so sídlom na adrese Tichá 930/7, 900 23 Viničné zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 115752/B, IČ DPH: SK2120392406 (ďalej len prevádzkovateľ alebo predávajúci).
2. Kupujúci

a) Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len kupujúci).
b) Spotrebiteľom je kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len spotrebiteľ).
c) Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len podnikateľ).

1. Všeobecné ustanovenia
Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto internetovom obchode sa riadia nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

2. Objednávanie tovaru
a) Objednávanie tovaru sa realizuje vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky, táto objednávka sa považuje za záväznú.
b) Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s Obchodnými podmienkami.
c) Objednávka je predávajúcim potvrdená formou e-mailovej správy pre kupujúceho.
d) Storno objednávky alebo jej časti zo strany kupujúceho, pokiaľ nebol ešte tovar odoslaný, je možné bez stornovacích poplatkov. Ak bol už tovar medzičasom odoslaný, má predávajúci právo na úhradu vzniknutých nákladov, predovšetkým sa jedná o preukázateľné náklady na prepravu tovaru.
e) Storno objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho, je možné v prípade, že sa objednaný tovar prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O týchto okolnostiach bude kupujúci informovaný.

3. Dodanie tovaru
a) Dodanie tovaru je možné osobným odberom alebo jeho zaslaním prepravnou službou.
b) Všeobecná dodacia lehota je 3 – 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O presnom termíne dodávky bude kupujúci informovaný e-mailom pri potvrdení objednávky.
c) V prípade zmeny dodacej lehoty bude kupujúci informovaný. Ak mu dodacia lehota z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môže objednávku stornovať podľa bodu 2 d).
d) Balné si predávajúci neúčtuje
e) Dopravné je účtovaný poplatok:
- 6,00 € pri hmotnosti zásielky do 0,5kg
- 12,00 € pri hmotnosti zásielky do 10 kg
- pri vrátení zásielky podľa bodu 7 c) alebo 6
f) podľa hmotnosti bez ohľadu na cenu
Všetky uvádzané ceny sú vrátane DPH 20%

4. Platenie tovaru
a) pri zaslaní tovaru na dobierku sa úhrada realizuje pri prevzatí tovaru prepravnej službe v hotovosti. Poplatok za dobierku je paušálne 1,20€ vrátane DPH 20%
b) iné spôsoby úhrady po vzájomnej dohode

5. Záruka
a) Na motory a elektroniku sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja v zmysle platných predpisov.
b) Záruka sa nevzťahuje na chyby, vzniknuté nesprávnou inštaláciou a obsluhou, na bežné opotrebenie, poškodenie pôsobením vyššej moci, tovar s poškodenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami a pod.
c) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené prevádzkou produktov.

6. Reklamácie
a) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí a zistené chyby reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení.
b) Reklamácia musí obsahovať kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a kontaktné údaje a odošle sa e-mailom predávajúcemu.
c) Na spôsobe riešenia reklamácie sa dohodne predávajúci s kupujúcim. Náležitosti vybavovania reklamácie sa riadia podľa podmienok, stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
d) V prípade zasielania reklamovaného tovaru musí balík obsahovať náležitosti podľa bodu 6 b) a reklamovaný tovar aj s príslušenstvom podľa predchádzajúcej dohody.
e) Spiatočnú cestu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
f) V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu účtovaný poplatok za dopravu podľa bodu 3 e)

7. Spracovanie osobných údajov
a) Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
b) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail.
c) Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v našom informačnom panely v sekcii "Ochrana osobných údajov".
d) Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

8. Ostatné ustanovenia
a) Osobné údaje kupujúceho sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje kupujúceho budú používané výhradne v súvislosti s daným obchodným vzťahom.
b) V prípade veľkoobchodnej objednávky môžu byť osobné údaje použité pre priebežné zasielanie informácií o tovare.
c) Kupujúci má právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V tomto prípade je povinný vrátiť všetok tovar neporušený a v pôvodnom obale. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu, zníženú o náklady na dopravu podľa bodu 3 e).
d) Spätne zasielaný tovar z dôvodu reklamácie podľa bodu 6 d) alebo vrátenia tovaru podľa bodu 7 c) nebude prijatý, ak bude zaslaný na náklady predávajúceho, alebo ako dobierka.
e) Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke, v deň odoslania objednávky pre dodávku tovaru, uvedeného v objednávke. Všetky údaje môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
f) Informácie na webových stránkach sú sčasti preberané od tretích osôb a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Predávajúci preto negarantuje správnosť ich obsahu a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu
g) Pokiaľ nie je uvedené inakšie, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem.